Subhanallah..

Langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, diciptakan oleh Allah untuk kelanjutan kehidupan manusia yang wajib disyukuri.

..Dan sesungguhnya Kami*telah mamciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit). dan Kami* tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami*) 
..Dan Kami* turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami* jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami* benar-benar berkuasa menghilangkannya. (Al- Mu'Minuun:17-18)

Pengingkaran terhadap kekuasaan Allah hanyalah kerana kesombongan semata-semata.

..Sesungguhnya orang-orang yang memperdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka** tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebasaran yang mereka sesekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia* Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
..Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

..Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
..Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. (Al-Mu'Min:56-59)

Kekuasaan Allah yang tercermin pada alam semesta.

..Allahlah yang menjadikan malam untuk kamu beristirehat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
..Allahlah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. (Al-Mu'Min:61,64)

*Allah s.w.t
**maksudnya mereka menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan yang datang kepada mereka.

No comments:

Post a Comment